تابلوهای طرح ریتال

شرکت قدرت نیروی توس از سال 1370 در صنعت تابلوسازی از ساختار تابلوهای برق صنعتی جوشی و پیچ و مهره در تولیدات شرکت بکاربرده است و بعداز آن در گسترش سیستم های سلولی یا همان بدنه از تکنیک های ساخت وساز با نام طرح ریتال تولیدات خود را گسترش داده است و در پروژه های عظیم برقی خود تابلوهای اصلی، توزیعی و خازنی  از سیستم های ریتال ارائه می دهد و به دست مصرف کنندگان و سرمایه گذاران می رساند.

مطالعه بیشتر