کارخانه شرکت قدرت نیروی توس
شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوریهای برتر ،صنعت 12، 100a
ایران - مشهد
قدرت نیروی توس
شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوریهای برتر
ایران - مشهد
051-32400994 FAX:051-32400996
sales@ghodratnirootoos.ir

ارسال پیغام به ما